| Registreren

VV Nunspeet

Home » Zoekresultaten » VV Nunspeet

Algemene Informatie

Onze voetbalvereniging was niet de eerste voetbalclub in Nunspeet. Er was in 1910 al een voorloper. Wim Koppenol, zoon van de op de Eikenhof aan de Dr. Schutlaan wonende kunstschilder Kees Koppenol, verspreidde een door hemzelf getekende en ingekleurde affiche waarop belangstellenden werden uitgenodigd om te komen tot de oprichting van de "Nunspeeter Voetbal Vereniging". De officiële oprichting vond op 2 augustus 1910 plaats. De affiche hangt nog steeds in de bestuurskamer van de huidige voetbalvereniging.

Veel is er niet bekend over deze club. We moeten het hebben van schaarse berichten in de plaatselijke kranten. Wim Koppenol was secretaris. Dat bleef hij niet lang, want in april 1913 vertrok de familie Koppenol weer naar Den Haag. L. Teders werd de nieuwe secretaris. Opvallend was dat deze vereniging op zondag speelde. Dat leidde op 20 maart 1911 tot een brief van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging in Nunspeet aan de gemeenteraad waarin gevraagd werd om het voetbalspel en speciaal de voetbalwedstrijden op zondag te verbieden. De brief werd ondersteund door de kerkeraden van de Hervormde en Gereformeerde kerken.

In een voorstel aan de gemeenteraad stelde het college van Burgemeester en Wethouders dat het spelen van voetbal op zondag voor de verantwoordelijkheid moest worden gelaten van hen die dat deden.

"Neen, het besef dat de zondag een rustdag behoort te zijn, na zesdaagsche arbeid, moet uit de bevolking opkomen en het ligt buiten het terrein van werkzaamheid der overheid, voogd te spelen over alle burgers; en dit toch zoude het geval zijn indien zij in dit geval regelend ging optreden, enkel en alleen omdat een gedeelte der ingezetenen voetbalspel op zondag in strijd acht met de bestemming van dien dag".

Maar los van de zondag zag de gemeente wel een taak op het gebied van de openbare orde:"n.l. wanneer de speelwoede zich meester maakt van de jeugdige spelers en deze zich overplant op de enthousiaste toeschouwers. Alsdan ontstaat de mogelijkheid dat de hartstochten in zoodanige mate worden ontketend, dat verstoring der openbare orde mogelijk schijnt en ingrijpen der overheid ter bescherming der burgers, plicht is".

en zo ontstond in juni 1911 de "Verordening op het voetbalspel binnen de bebouwde kommen der gemeente Ermelo". Voetballen binnen die bebouwde kom werd verboden. Een hele slimme oplossing, want het terrein waarop de Nunspeeter Voetbal Vereniging speelde lag toen buiten de bebouwde kom.

"Mocht het te eeniger tijd blijken dat ook buiten de bebouwde kommen de beperking van het voetbalspel eisch wordt, dan spreekt het wel van zelf dat wij niet in gebreke zullen blijven U voor te stellen ook het overige gedeelte der gemeente te betrekken binnen het bereik der overheid; maar vooralsnog komt ons eene zoodanige uitbreiding niet gewenscht en allerminst noodzakelijk voor".

Bladerend in oude kranten komen we aankondigingen van wedstrijden en uitslagen tegen. In oktober 1913 huurde het bestuur een terrein van Jacob Bruijnes aan de Harderwijkerweg, omdat op het terrein van de Veluvine niet meer gespeeld kon worden. De wedstrijd op 30 november 1913 tegen Quick 2 Kampen werd met 0-12 verloren. In de mededelingen in de krant stond geschreven: "H.H. werkende leden worden dringend verzocht, wanneer zij een oproep voor te spelen wedstrijden ontvangen, hieraan gehoor te geven, maar zich dan niet te gaan lenen voor een ander doel. Dat geeft dubbele werkzaamheden voor het bestuur en heeft dan ook veel bijgedragen voor het zware verlies van j.l. zondag".

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de wedstrijden stilgelegd. Door de mobilisatie konden meerdere spelers niet meer deelnemen aan de wedstrijden.

In 1922 was de vereniging heel actief. In de kranten van dat jaar vinden we meerdere verslagen. Zo sprak de krant van 2 september 1922 over een lauwertak voor de Nunspeters en roemde de een tweetal overwinningen die de geel-blauwen (!) hadden behaald. Op 7 december 1922 besloot de gemeenteraad een terrein tussen de Veldweg en de Spoorlaan te bestemmen tot sportterrein en het gebruik af te staan aan de Gymnastiekvereniging Nunspeet en de Nunspeter Voetbal Vereniging. Het terrein mocht echter niet op zondag worden gebruikt. Waarschijnlijk heeft die bepaling het einde betekend van de eerste voetbalclub in Nunspeet, want kort na dit besluit werd de voetbalvereniging ontbonden.

Voor meer info: www.vvnunspeet.nl/

  

Afbeeldingen

Big_1329-0

VV Nunspeet

Sportlaan 1
8072 C Nunspeet
0341-252882
info@vv-nunspeet.nl
www.vvnunspeet.nl

Beschikbare Sporten

Voetbal
G voetbal
Damesvoetbal

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite